Vad händer i Emån?

Att förutspå årets laxuppgång i älvarna är ungefär lika enkelt som att sia om vädret. Det kan bli lite hur som helst. Det finns däremot andra saker som kan vara bra att känna till om våra medlemsälvar inför årets fiskesäsong. Vi har pratat med representanter i våra älvar under våren och frågat om det finns nya regler, priser, förväntningar och annat som kan vara bra att känna till. Vi börjar med en av våra klassiska sydsvenska åar, Emån. Känd för sina stora öringar.

 

Emån

Hur har fisket varit hittills?

Hösten 2016 hade vi en stor uppvandring av havsöring och även en bra fångst trots, vad vi tyckte, usla fiskeförhållanden med lågt och varmt vatten. Det återspeglas också i 2017 års vårfiske som varit riktigt bra (629 st).

Vilka är förväntningarna inför laxsäsongen?

Laxen i Emån verkar inte ha ökat i samma grad som havsöringen under 2016. Vi har förväntat oss en ökning av laxuppgången också, till följd av restriktionerna i havet, men under 2016 har vi inte kunna se detta i våra fångster. Möjligen ligger förklaringen i ogynnsamma förhållanden för laxfiske under förra året.

Ser ni några hot eller bekymmer?

Den ringa nederbörden i sydöstra Sverige under senare år har medfört att det råder vattenbrist i hela regionen. I 200 års tid har människan dikat och avvattnat hela Emåns avrinningsområde. Följderna av detta är extrema högvattenflöden vid kraftiga regn och låga grundvattennivåer vid utebliven nederbörd. Detsamma gäller i princip alla vattendrag i södra Sverige.

Hur stort uttaget av havsöring är i det obegränsade och okontrollerade fritidsfisket längs ostkusten samt runt Öland och Gotland är det idag ingen som vet. Med förvåning konstaterar vi att havsöringen längs ostkusten saknar en fredningsperiod under vinterhalvåret, vilket den har längs väst- och sydkusten.

Problematiken med fiskvandringen förbi vattenkraftverken i Emån är tydlig när vi sammanställt vårens fångster. Medan Em och Emsfors haft bättre fiske än på länge, är fångsten uppströms det nedersta kraftverket (Karlshammar) nära noll. Emåns bestånd av havsöring och lax har små möjligheter att växa så länge verket effektivt hindrar vandringen till och från lek- och uppväxtområdena uppströms.

Emån har varit förskonad från de sjukdomsutbrott som drabbat många andra Östersjöälvar. Vi följer utvecklingen och forskningen kring detta noga.

 

Vad är nytt för sportfiskegästerna?

De flesta av våra regler har snart 100 år på nacken och fungerar fortfarande fint. Sedan 2015 har Em tills vidare fredat all vild havsöring och lax som en gest mot myndigheter och andra kategorier fiskare. Särskilt havsöringen svarar utmärkt på c&r då den är flergångslekare och, när den blivit könsmogen, återvänder till ån varje år så länge den lever.

 

Har ni satsat på något särskilt till 2017?

Vi fortsätter vårt årliga arbete med återställande av lek- och uppväxtområden för havsöring och lax. Vi samarbetar också med olika organisationer, bla. Älvräddarna och Stiftelsen för Östersjölaxen, för att få till stånd en hållbar lösning på vandringsproblematiken vid vattenkraftverken.

 

Tack till Kent Håkansson för informationen. Besök www.emsherrgard.com för att läsa mer om fisket i Emån.