uthålligt, målmedvetet och utifrån fem mål

EKOLOGI

Varje vattendrag som är eller har varit vildlax- och öringsförande ska återställas så att det leder till en maximering av älvarnas produktion utifrån de ursprungliga förutsättningarna i varje enskilt vattendrag, samt säkerställer att vattendirektivets miljökvalitetsnormer och miljömål uppfylls och efterlevs utan undantag där detta är tekniskt möjligt.

Förvaltning

Förvaltningen av fisket i älvarna såväl som i havet ska regleras utifrån de beståndsspecifika målen för varje enskilt vattendrag.

 

PRODUKTION

Varje vattendrag som är vildlax- och öringsförande ska tilldelas beståndsspecifika mål för antalet återvandrande lekindivider så att en för vattendragen 100-procentig smoltproduktion ska vara möjlig. Detta kan skapa utrymme för ett begränsat uttag samtidigt som det säkerställer den framtida överlevnaden och genetiskt bevarande av varje unik stam.

EKONOMI

Fiskeresursernas nyttjande ska baseras på att det samhällsekonomiska värdet maximeras. Därmed främjas utvecklingen av sportfisketurism i älvar och hav och rekreationsvärdet av sportfisket ökar.

Fiskerestriktioner

Fiske med mängdfångande redskap efter lax och öring ska förbjudas vid fiske på blandbestånd där risk finns att svaga stammar fångas samt för icke yrkesmässigt fiske efter dessa arter.

Det yrkesmässiga fisket ska riktas mot kompensationsodlad lax och öring eller lax och öring från starka bestånd. För att säkerställa en hög överlevnad vid återutsättning av fisk ska nya skonsamma och selektiva fiskeredskap och fiskemetoder utvecklas.

Här hittar du våra stadgar >>