Vad händer i Testeboån?

Att förutspå årets laxuppgång i älvarna är ungefär lika enkelt som att sia om vädret. Det kan bli lite hur som helst. Det finns däremot andra saker som kan vara bra att känna till om våra medlemsälvar inför årets fiskesäsong. Vi har pratat med representanter i våra älvar under våren och frågat om det finns nya regler, priser, förväntningar och annat som kan vara bra att känna till.

Nu har turen kommit till lilla Testeboån strax norr om Gävle som är ett av Östersjöns allra minsta laxvattendrag. Åns laxbestånd har varit helt utslaget i minst ett par decennier. En lyckad återetablering har lett fram till att Testeboån sedan 2013 klassas som ett vildlaxvatten.

Hur har fisket varit hittills?

Fiskesäsongen i Testeboån startade 1 april. Några tiotals havsöringar har fångats. Sannolikt uteslutande fisk som övervintrat i ån efter fjolårets lek.

Vilka är förväntningarna inför laxsäsongen? (prognos, annat)

2016 vandrade omkring 80 laxar och 150 öringar upp i Testeboån. En fiskräknare med kamera och antenn för PIT, (Passive Integrated Transponder), dokumenterar fiskvandringen i Testeboån. Vi förväntar oss att Testeboån i år tar ytterligare några steg mot att nå sin fulla potential.

 Ser ni några hot eller bekymmer?

Vattenföringen våren 2017 har varit makalöst låg. Som på många andra håll i Sverige behövs mer regn även i södra Norrland för att flödena i vattendragen inte ska bli så små så att fiskproduktionen drabbas.

 Vad är nytt för sportfiskegästerna?

För sportfisket i Testeboån är det inga nyheter 2017. För alla arter som inte tål något uttag, (harr, lax, sik, öring och ål), råder alltjämt catch & release.

 Har ni satsat på något särskilt till 2017?

Målsättningen är att det under 2017 ska bli klart hur Strömsbro kraftverk, som är beläget praktiskt taget vid åns mynning i Bottenhavet, ska kunna stängas för gott. Kraftverket är mycket gammalt och saknar tillstånd.

Under 2017 kommer en samverkan för fiskevården inom hela Testeboåns vattensystem byggas upp. All fiskevård för havsvandrande arter har hittills varit koncentrerad till den nedersta tiondelen av vattensystemet. I år kommer maskinell biotopvård genomföras högt upp i Testeboån, inom Ockelbo kommun. I första hand för stationär öring och harr. Tre kraftverk och en kvarn hindrar vandrande arter att ta sig till dessa fina strömmar. För att nå miljökvalitetsnormerna i arbetet med EU:s ramdirektiv för vatten måste samma vandringshindren nu öppnas upp. Kommer havsvandrande arter att etablera sig på de områden som blir tillgängliga? Utvecklingen kommer att följas med stort intresse.

 

Tack till Bernt Moberg för informationen. Via Facebook Fiskevård i Testeboån kan du följa vad som sker på fiskevårdsfronten i Testeboån, och via www.fiskdata.se kan alla som är intresserade följa fiskvandringen.