Rapport från mötet om Hednäs

Söndagen 12 februari genomfördes ett välbesökt möte om Åbyälven. Hela 74 personer kom till byagården i Ålund för att diskutera Hednäs kraftstation och hur den påverkar förutsättningarna att utveckla älvdalen.

Christer Borg från Älvräddarna höll en fantastisk presentation om vattenkraften och de mindre kraftverkens obefintliga betydelse för elförsörjning och reglerkraft. Christer berättade bland annat att Hednäs kraftstation producerar cirka 9 GWh. Det innebär att med dagens elpriser är vinstnettot väldigt litet i förhållande till skadan. Christer var tydlig med att om investeringar för 15 miljoner kronor i åtgärder genomförs, som är förslaget från Skellefteåkrafts sida, är det egendomligt ur ekonomisk synvinkel. Det går helt enkelt inte att räkna hem och det finns inga garantier för att åtgärderna ger önskat resultat.

Flera talare och representanter

Monika Marklund från hela Sverige ska leva samt Maria Broman Visit Skellefteå pratade om potentialen i älvdalen där fisketurism skulle vara en viktig del för att skapa förutsättningar till arbetstillfällen och rent av inflyttning. Sofia Perä, biträdande projektledare inom ReBorN projektet berättade om de stora återställningsarbeten som med början redan nästa år kommer att göras på sträckorna uppströms Hednäs.

På plats fanns också Östersjölaxälvar i Samverkan genom Janne Isaksson och Thomas Johansson, Sportfiskarna,  Länsstyrelsen i Norrbotten, Skellefteå kommun, Vattenrådet,  Naturskyddsföreningen och ett stort antal politiker från framförallt MP, KD och S.

Det gavs också mycket utrymme till frågor från publiken. De flesta av de närvarande var för en utrivning men det kom även oroliga frågor om det inte skulle bli strömlöst i byarna kring Hednäs om kraftverket revs och att vägunderhåll och bredband skulle minska eller försvinna.

Mer om Åbyälven

Åbyälven är nära 17 mil lång. Efter knappt 4 mil ligger Hednäs kraftstation som effektivt försvårar uppvandringen av fisk och definitivt utvandringen. Två tredjedelar  av uppväxtområdena ligger uppströms kraftverket inom Norrbottens län där Pite och Arvidsjaurs kommuner idag inte får del av de laxar och öringar som nu äntligen börjar komma tillbaka till älven. Ett första steg mot att väcka en opinion har gjorts. Fortsättning följer.