Remissvar: Yttrande till motion ”Svenskt yrkesfiske 2020 – Hållbart fiske och nyttig mat"

Sportfiske och sportfisketurism gynnas av starka bestånd. 

Sportfiske och sportfisketurism gynnas av starka bestånd. 

Östersjölaxälvar i Samverkan har yttra sig om JORDBURKSVERKETS strategi ”Svenskt yrkesfiske 2020 – Hållbart fiske och nyttig mat” och budskapet är tydligt. öIs MENAR ATT svenska fiskresurserna måste förvaltas, fördelas och nyttjas på ett miljömässigt långsiktigt hållbart sätt för att uppnå högsta möjliga samhällsekonomiska värde.

Utdrag ur remissvaret:
"I den föreslagna strategin för Svenskt yrkesfiske 2020 så uppfattas det som ett önskemål om färre restriktioner och mindre tillsyn av det yrkesmässiga fisket. Det är uppenbart att det kommer att behövas strängare regler och mer tillsyn av allt fiske för att kunna genomföra en beståndsspecifik förvaltning av bland annat våra laxbestånd. Var, hur och i vilken omfattning en beskattning av de enskilda bestånden kan göras kommer att kräva omfattade restriktioner och tillsyn"

Ett långsiktigt hållbart nyttjande är en grundförutsättning för att yrkesfisket såväl som sportfiske och turism ska kunna utvecklas. De svenska fiskresurserna måste förvaltas, fördelas och nyttjas på ett miljömässigt långsiktigt hållbart sätt och på ett sätt som inom dessa ramar strävar efter att uppnå högsta möjliga samhällsekonomiska värde. "

Läs hela remissvaret här >>