Vad är det svenska sportfiske värt?

Vad är det svenska sportfiske värt? Det är en av de viktigaste frågorna att besvara för framtidens laxförvaltning.

 

Den frågan debatterades också flitigt när Rådgivande gruppen för fritidsfiske och fisketurism träffades i två dagar i Jönköping. Mötet initierades av HaV (Havs- och vattenmyndigheten) och Jordbruksverket.  Östersjölaxälvar i Samverkan representerades av styrelseledamoten Erik Spade.

- Genom att ta fram nyckeltal som skulle påvisa det faktiska, ekonomiska värdet av en spöfångad lax, antingen för rekreation eller sportfisketuristiskt, skulle vi få tydligare argument i den politiska debatten, säger Thomas Johansson.
Sportfiskarna och Stiftelsen för Östersjölaxälven samverkar idag med besöksnäringen i  projekt ”Värden i vatten”.
- Det är ett exempel på just ett sådant initiativ, men det finns även andra instrument som skulle kunna bidra till att sätta ett tydligare värde på laxen. Som Tillväxtverkets IBIS-undersökning (turismstatistik).  

 

Under punkten ”Genomförande av HaVs förslag till förvaltning av lax och öring. Åtgärder under 2016.” berättade Håkan Carlstrand från HaV att man påbörjat implementeringen av de förslag som kommit in via regeringsuppdraget, som bland annat att höja beståndsmålen till 80 % samt att dessa tätheter ska finnas inom hela det tillgängliga avrinningsområdet.

Det konstaterades också att sportfisket kan utgöra (och i förekommande fall redan utgör) en viktig part i datainsamlingen för bidrar till att vi kan förstå och förvalta våra bestånd utifrån bästa tänkabara biologiska grunder.

- Här är det oerhört viktigt att förmedla till våra medlemsälvar att det är väldigt viktigt att få till fungerande system för rapportering av laxfisket, menar Erik Spade som deltog för Östersjölaxälvar i Samverkans räkning. Den informationen skulle vara ovärderlig.

 

Kontakt
Thomas Johansson
thomas.johansson@ostersjolaxalvar.se