HaV stöjder Östersjölaxälvar i Samverkan

DSC_0084.jpg

 

Havs- och Vattenmyndigheten ger Östersjölaxälvar i Samverkan medel genom anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

Det betyder att ÖiS erhåller medel för att nationellt och regionalt verka för bevarande och restaurering av laxälvarnas lek- och uppväxtmiljöer samt arbeta för ett hållbart nyttjande av vilda lax- och öringbestånd.

Den huvudsakliga inriktningen för åtgärderna är att få till en fungerande förvaltning i vildlaxförande älvar och vattendrag och därmed skapa förutsättningar att nå de beståndsspecifika målen för lax- och havsvandrande öring i linje med mål för den gemensamma fiskeripolitiken.

Kontakt
Thomas Johansson
070 581 70 29