Sammanställning av laxåret 2017

Representanter från medlemsälvarnas förvaltningsorganisationer, berörda kommuner samt Länsstyrelser har bidragit med information, så att Östersjölaxälvar i Samverkan har kunnat sammanställa fiskeåret 2017, i Östersjöälvarna med vilda laxbestånd.

En enkel sammanfattning av fiskeåret i de enskilda älvarna, fångster, uttag, fisketryck, uppvandring, elfisken och sjukdomsläget.
Informationen från respektive älv är baserat på den informationen som har funnits att tillgå, därmed inte sagt att den är komplett. Men detta bör ändå kunna ge oss en fingervisning på hur laxåret 2017 var.

Photo by: InwadersMedia

Torneälvssystemet
Säsongen

Våren kom sen och det ledde till ett trögt fiske under stora delar av juni månad. Sommarens regn bjöd på höga vattennivåer under det mesta av säsongen, och därmed en temperatur mellan 8-16 grader. Tyvärr steg det inte fullt lika mycket lax som det hade hoppats på, uppskattningen var 60-80 000 lax 2017, men det blev dock enbart dryga 41 000 som passerade räknaren vid Kattilakoski, så inklusive de individer som man tror sig vara nedströms räknaren, blev det till en uppgång på ca. 47 000 lax 2017. Detta är även den lägsta vandringssiffran på sex år, om det beror på det kalla vårvädret eller andra faktorer låter vi vara osagt.
Överlag kunde man fånga lax under det mesta av säsongen, även om det såklart var svårare på grund av minskningen i antalet lekvadrare.

Fångster
Det fångades det ungefär 20 000 lax 2016 och ca. 8 000 lax 2017. Fångsterna har minskat i ungefär samma procent, som antalet lekvandrande lax. Genomsnitt på laxen var lite lägre än vanligt, kring 6 kg. Dock är det inrapporterat flera över 120 cm. Fångstrapporteringen i Torneälvssystemet är ganska låg, finska sida är dock bättre. Tyvärr tyder mycket på att största delen av de fångade lax avlivas.

Fiskedygn säsongen 2017
Enligt finska uppgifter har det 2017 varit ca. 75 000 fiskedygn i Torneälvssystemet. Vilket är en minskning med ca. 10%.

Uppvandringskontroll/Elfiske
Resultatet från årets elfiske låg i linje med de senaste årens resultat.

http://www.swedishlaplandfishing.com/sv/fishing/om-fisket/laxvandringen/tornealven

Sjukdomssituationen
Endast någon enstaka fisk med symptom har observerats under säsongen, vilket såklart är positivt.

 

Kalixälvssystemet
Säsongen

Med färre fiskar i älven så var fångsterna lite sämre än säsongen 2016. Däremot rapporteras fler storlaxar från Jockfall i år.

Fångster
Då det är stora områden där rapportering saknas eller är ytters bristfällig så är det svårt att uppskatta hur mycket lax och öring som fångats i hela älvssystemet. Tillförlitliga rapporter finns från bl.a. Jockfall där 475 laxar fångats, Ansvar/Polcirkeln 31 laxar och Ängesån med 75 laxar. Fångsterna säsongen 2017 bedöms generellt vara sämre än säsongen 2016.

Fiskedygn säsongen 2017
Finns ingen information att tillgå.

Uppvandringskontroll/Elfiske
Vid fiskräknaren i Jockfall, 10 mil upp efter Kalixälven räknades i år endast in drygt 3900 laxar. Mer än en halvering mot fjolårets 8423 laxar och en katastrofal siffra i jämförelse med uppgången i Jockfall år 2013 då över 15 000 laxar passerade.

http://www.swedishlaplandfishing.com/sv/fishing/om-fisket/laxvandringen/kalixalven

http://www.swedishlaplandfishing.com/sv/fishing/om-fisket/laxvandringen/angesan

http://www.swedishlaplandfishing.com/sv/fishing/om-fisket/laxvandringen/linaalven

Resultatet från årets elfisket låg i linje med de senaste årens resultat.

Sjukdomssituationen
Den känslan vissa fiske-entreprenörer har är att det har förekommit färre sjuka laxar än de senaste tre åren.

 

Råneälven
Säsongen

Våren var lite drygt 2 veckor senare än normalt i Råneälven. Fisket startade även detta år 1a Juni efter dispens från Länsstyrelsen. Vattenståndet har varit över det normala nästan hela sommaren och hösten. Sommaren var generellt kall och regnig. Fisket har enligt uppgift från flera fiskare varit lite trögare än 2016

Fångster
Endast 56 laxar är inrapporterade men vi vet att det finns ett mörkertal, 84% är återutsatta. Inga öringar är inrapporterade men sent ankommande fisk i fiskräkningen kan tyda på att det stiger havsöring sent på hösten. Medellängden på inrapporterade laxar är 77 cm och 78 cm för 2016

Fiskedygn säsongen 2017
3464 fiskedygn för 2017 mot 3203 fiskedygn 2016 visar på en liten ökning av fisketrycket i älven. En stor del av fisket som bedrivs i Råneälven och därmed även fiskedygnen är dock riktat efter andra arter än lax och öring.

Uppvandringskontroll/Elfiske
1743 laxar är räknade vid räknaren i Gunnarsbyn vilket är ungefär som uppvandringen 2016.

http://www.swedishlaplandfishing.com/sv/fishing/om-fisket/laxvandringen/ranealven

Sjukdomssituationen
Inga rapporter om sjuka fiskar, några med skador på.

 

Piteälven
Säsongen

Som vanligt en mycket sen uppgång av lax. Första som passerade Sikfors fiskväg var vecka 23 . 19 laxar hade passerat den 2:a juli. Mycket vatten och kallt är nog en del i den sena uppvandringen tillsammans med funktionen i fiskvägen i högre flöden.

Fångster
Det är endast på den korta sträckan på 3 km vid Fällfors och 5 km vid Sikfors där det finns en någorlunda tillförlitlig fångstrapportering. Antal fångade laxar 2017 är 7 st varav 3 är återutsatta. Antal fångades öringar med säkerhet är 12 st med 6 återutsatta.
Lax och Öringfångsterna är naturligtvis betydligt större i hela Piteälven med biflöden. Hur stora fångsterna är mycket svårt att säga då det saknas rapportering från stora delar av älven.

Fiskedygn
Utifrån tillgänglig information från områden anslutna till Piteälvs Ekonomisk förening är det uppskattningsvis 3000 fiskedygn under säsongen 2017. Sannolikt en svag ökning av antalet fiskedygn från säsongen 2016.

Uppvandringskontroll/elfiske
Uppvandringen av lax denna säsong är 1455 st. Det är ca 550 färre än föregående år. Uppvandring av öring är däremot ett nytt rekord för vår del. Det har passerat 1601 st. i Sikfors. Detta innebär att det kommit ca. 350 st fler än föregående år vilket är mycket positivt.
http://www.swedishlaplandfishing.com/sv/fishing/om-fisket/laxvandringen/pitealven-sikfors
Elfiske blev begränsat på grund av de höga flödena. Resultatet ligger i linje med tidigare års fiske.

Sjukdomssituationen
Inga rapporter om sjuka fiskar i Piteälven i år.

 

Åbyälven
Säsongen
Även Åbyälven hade en sen start på säsongen liknande de för övriga västerbottensälvar då våren var sen. Första fisken fångades den 7maj. Den första blanka laxen fångades den första juni. Det har under säsongen varit förvånansvärt bra vattenstånd endast ett par veckor under högsommaren som
det var lågt vatten. Då det gäller uppvandring av fisk så har det varit ett sämre år även fast det är inrapporterat mer fångad fisk än tidigare år. Orsaken till det är nog att det varit ett högre fisketryck efter älven speciellt i början av säsongen.

Fångster
Fram till förbudet startade så var det inrapporterat 43 laxar, 93 öringar
15 harrar och 3 gäddor att jämföra med resultatet från hela förra säsongen.
2016 40 laxar, 63 öringar, 13 harrar och 5 gäddor.

Fiskedygn säsongen 2017
Då säsongen inte är avslutad så kan vi i dagsläget bara rapportera kort sålda via appen fram till förbudet startade inget via kortförsäljning efter älven eller butiker. 340 dygns kort, 11
veckokort och 73 årskort. Totalt förra säsongen så sålde vi 329 dygnskort, 39 veckokort och 153 årskort vilket ger 2360 fiskedygn. Antalet fiskedygn för 2017 ser ut att bli en ordentlig höjning mot föregående år.

Uppvandringskontroll/Elfiske
Resultat då det gäller fiskräknaren i
Hednäs fram till V40 så har 108 laxar och 54 öringar passerat räknaren.
Förra året för hela säsongen var 155 laxar och 72 öringar.

Sjukdomssituationen
Endast ett fåtal rapporter om sjuk fisk efter älven under säsongen. Hittills så verkar det vara ett bättre år ur sjukdomssynpunkt än i fjol.

 

Byskeälven
Säsongen

En sen säsong och ett sämre fiske på lax men framförallt öring än de senaste åren kan man kort sammanfatta fisket i Byskeälven 2017.

Fångster
728 laxar är inrapporterade under säsongen 2017, en minskning med 18% mot säsongen 2016 då 885 laxar rapporterades in. 2015 fångades hela 1322 laxar i Byskeälven. 241 öringar är inrapporterade 2017 mot 308 öringar säsongen 2016.

Fiskedygn säsongen 2017
Ingen information är ännu offentlig om antalet fiskedygn för 2017 i Byskeälven. Indikationer pekar dock på en fortsatt minskning så som det varit sedan säsongen 2015. 2015 var det 14004 fiskedygn i Byskeälven och 2016 12604 fiskedygn.

Uppvandringskontroll/Elfiske
Preliminära siffran för uppvandringen 2017 är ca 4100 laxar vid räknarna i Fällfors som ligger 36 kilometer upp från havet. En kraftig minskning från fjolåret då 7176 fiskar passerade räknarna.

Sjukdomssituationen
Fåtal rapporter om påträffade sjuka fiskar. Tidigt under säsongen så uppvisade ca 10% av fisken som gick genom räknaren skador eller symtom på sjukdom.

 

Kågeälven
Säsongen

En sen vår gjorde att säsongen kom igång sent. Första fisken fångades först 10 maj. Vattnet räckte till första veckan i juni då de första laxarna fångades. Sommaren var kall och för Kågeälvens del så var det lågvatten större delen av säsongen vilket gjorde fisket svårt. Totalt fångades mindre fisk än de senaste säsongerna.

Fångster
Endast 18 laxar med en medellängd på 74 cm fångades, 6 av dessa var kelt. 160 öringar med en medellängd på 63 cm fångades, 150 av dessa återutsattes. I Kågeälven får ingen lax avlivas. Tillförlitligheten av fångstrapporteringen i Kågeälven är mycket hög. Över 95% bedöms rapporteras.

Fiskedygn säsongen 2017
2389 fiskedygn, en minskning med 13% mot säsongen 2016.

Uppvandringskontroll/Elfiske
Ingen uppvandringskontroll finns i Kågeälven. Årets elfisken visar på fortsatt ganska goda tätheter av både lax och öring motsvarande som det varit de senaste åren.

Sjukdomssituationen
Endast någon enstaka fisk med symptom har observerats under säsongen.

 

Bureälven
Säsongen

Bureälven har en kort fiskesäsong som i regel är koncentrerad till några veckor under vårflod då vattentillgången är god. Efter en relativt sen vår gjordes första fångstrapport den 22/4 med ett uppehåll till andra fångstrapport 3/5 då det riktiga vårfisket drog igång. Vårfloden avtog i slutet på maj och i samband med detta även fångsterna. Totalt fångades mindre fisk än de senaste säsongerna, troligtvis beroende på ett kallt väder som gjorde att fisket aldrig riktigt tog fart. Jämförelse av mängden fiskande under årets vårfiske jämfört med tidigare år är det inte säkert att fångst per ansträngning skiljer sig i så stor utsträckning från föregående år, även om årets vårfiskesäsongen upplevs varit sämre i år än de föregående.

Fångster
Från fångstrapporteringen kan noteras att endast 12 öringar fångades under vårfisket, med en medellängd på 73,5cm. Samtliga återutsatta. Glädjande för årets fångstrapportering är att vi kan se en ökning av fångster av harr. Totalt har 9 harrar rapporterats, med en medellängd på 44cm, varav en på 15cm som drog ner medellängden. Tillförlitligheten av fångstrapporteringen i Bureälven är relativt god men ett visst mörkertal förekommer.

Fiskedygn säsongen 2017
Ett trögt vårfiske påverkade även mängden fiskare som besökte Bureälven strömsträckor under vårfisket. Sammanställningen är i skrivande stund inte klar för Bureälven vad gällande fiskedygn men en indikation på en minskning på ca 20 % gentemot säsongen 2016 är en rimlig uppskattning.

Uppvandringskontroll/Elfiske
Ingen uppvandringskontroll finns i Bureälven. Elfisken har ej genomförts under de två senaste åren.

Sjukdomssituationen
Inga rapporterade observationer på sjukdomar under säsongen.

 

Rickleån (Rickleåns övre FVO + Rickleå by)
Säsongen
Sammantaget var lite av en mellansäsong. Vårfisket startade bra med god tillgång på öring. Övervintrad lax saknades dock nästan helt, kanske en effekt av sjukdomar. Sommar och höstfisket har varit sämre än ett "normalår".

Fångster
En grov skattning är att 15 laxar fångats varav 2 avlivats och ca 50 öringar varav 40 återsattes. Rapporteringen i Rickleån är bristfällig och endast ett fåtal fiskar är officiellt rapporterade. Skattningen av fångster är därför mycket osäker.

Fiskedygn säsongen 2017
Cirka 1500 fiskedygn.

Uppvandringskontroll/Elfiske
Preliminära uppvandringssiffror från Fredriksfors (tredje och sista fiskvägen) 15 laxar och 97 öringar. Detta är likartade siffror som de senaste åren men långt under den potential som finns på sträckorna ovan vandringshindren. Årets elfisken ej tillgängliga än.

Sjukdomssituationen
Sjuk och död fisk (främst lax) observerades innan lekperioden. Antalet sjuka och döda fiskar är dock färre än för två år sen men om de beror på ändrad sjukdomsbild eller total mängd fisk är svårt att avgöra.

 

Sävarån
Säsongen
Trots ett intensivt fisketryck i ån fångades få laxar under försommaren. Flödesförhållandena var besvärliga från mitten av juni. Sannolikt lider Sävarån av stora beståndsvariationer ännu eftersom bestånden har varit väldigt svaga. Ån väntar däremot rika återgångar från 2020.

Fångster
Ett 20-tal laxar har troligtvis fångats och återutsatts under säsongen.
Öringfisket har varit normalt i ån och troligtvis har ett 20-tal lekindivider fångats.

Fiskedygn
Ca. 1589 fiskedygn 2017.

Uppvandringskontroll/Elfiske
Fortsatt bra tätheter på elfisket.

Sjukdomsbild
Ingen kännedom om observerade sjuka eller döda individer.

 

 Ume-/Vindelälven
Säsongen

Återigen hade älven ett katastrofår. Endast ca 4000 individer passerade Norrfors och den hög andel sjuk fisk har observerats i Umeälven. Den sjuka fisken observerades redan ute i fällorna i mynningsområdet. Där märktes också ca 400 laxar. Ingen av de märkta fiskarna har passerat fiskvägen i Norrfors vilket är högst anmärkningsvärt. Sportfisket i Vindelälven efter lax har naturligtvis varit uselt på grund av problematiken. Öringfisket i Umeälven var uselt under hela säsongen.

Fångster: Finns ingen information att tillgå. 

Fiskedygn säsongen 2017: Finns ingen information att tillgå.

Uppvandringskontroll/Elfiske:
Endast ca 4100 laxar och 209 öringar passerade Norrfors säsongen 2017. Mer än en halvering av uppvandringen från fjolåret då 9134 laxar och 266 öringar passerade räknaren i Norrfors. Låga tätheter på elfisket.

Sjukdomsbild
Se ovan.

 

Ume-/Vindelälven
Säsongen

Återigen hade älven ett katastrofår. Endast ca 4000 individer passerade Norrfors och den hög andel sjuk fisk har observerats i Umeälven. Dessvärre rapporterades även om betydande laxdöd under juni- juli månad i anslutning till Norrfors fisktrappa (även uppströms). Olyckligtvis skedde detta under den period när merparten av den lax med två havsår stiger och således även betydande mängd honor. När grilsestegen vanligen tar fart under augusti var sjukdomsproblemen mindre men uppsteget av smålax kom aldrig riktigt igång. Sammanfattningsvis speglar detta förlopp även sommarens laxfiske med få fångade laxar Den sjuka fisken observerades redan ute i fällorna i mynningsområdet. Där
märktes också ca 400 laxar. Ingen av de märkta fiskarna har passerat fiskvägen i Norrfors vilket är högst anmärkningsvärt. Sportfisket i Vindelälven efter lax har naturligtvis varit uselt på grund av
problematiken. Öringfisket i Umeälven har även varit begränsat under hela säsongen. Under försommaren vandrade dock ca 400 000st laxsmolt ut, till stor del härrörande från de starka årgångarna 2013-2014. Detta är den största smolututvandringen från Vindelälven på 100år!

Fångster
Fisket i Vindelälven är uppdelat på många olika förvaltningsorganisationer, vissa områden har bara frivillig återrapportering. De mest betydelsefulla fiskeområdena har dock krav på återrapportering men laxfisket under säsongen har varit skralt, inte många har fiskat heller och fångsterna under hela säsongen stannar på ca 50st fångade laxar varav 20st fångade under dispensfisket 1-14sept. I princip återutsätts laxhonor som fångas i älven. Den största landade laxen under dispensperioden var en hona från Gargnäsområdet på 7,6kg!
Största öringen fångades också inom Gargnäs-Råstrands FVO och vägde 4,4kg. Från dessa områden rapporteras återigen om allt bättre fiske efter relativt grov öring (2-5kg).

Fiskedygn säsongen 2017
Fiskedygn gällande riktat laxfiske i Vindelälvens massiva vattensystem är utmanande att få fram då merparten av fisket är inriktat mot andra arter. Uppskattningsvis har 500 fiskedygn riktat mot lax genomförts i älven, den låga siffran härrör dock till stor del utifrån problematiken ovan. Fisket efter stationära arter har dock varit bra och där uppgår totala fiskedygnen i hela avrinningsområdet till ca 17 000.

Uppvandringskontroll/Elfiske
Endast ca 4100 laxar och 209 öringar passerade Norrfors säsongen 2017. Mer än en halvering av uppvandringen från fjolåret då 9134 laxar och 266 öringar passerade räknaren i Norrfors.
Låga tätheter på elfisket efter lax. Uppföljande elfisken från Projekt Retrout, som arbetar med att stärka havsöringsbeståndet i älvdalen, rapporterar dock goda tätheter (uppemot 200 0+/100m2) på
elfiske i områden där ögonpunktad havsöringsrom satts ut. Detta visar återigen avrinningsområdets grundförutsättningar med habitat, vattenkemi etc är ytterst goda och problembilden för fisken går att finna i havet och runt kraftverkskomplexet i Norrfors.

Sjukdomsbild
Se ovan.

 

Hörnån
Säsongen

Hörnån har en kort och intensiv vårflod och är flödesberoende för att kunna ge ett givande fiske. Dessvärre försvann vattnet från ån redan kring midsommar och ån gick oerhört låg ända fram till mitten av september. Sannolikt har det fiskats mindre i ån än normalt.

Fångster
Då tillförlitlig fångstrapportering saknas så är bedömningen att fångsterna varit ytterst skrala pga de svåra flödesförhållandena.

Fiskedygn
Ca. 1195 fiskedygn 2017.

Elfiske
Bra tätheter.

Sjukdomsbilden
Ingen kännedom om observerad sjuk eller död fisk.

 

 Öreälven
Säsongen

Fiskevårdsområdet beslutade att senarelägga säsongsstarten 2017 från tidigare 20 maj till 1 juni. Älven gick som vanligt hög och kall vid månadsskiftet maj/juni och förhållandena vid fiskepremiären var inte optimala. En del laxar har fångats i älven men säsongen får sammanfattas som högt medioker jämfört med de senaste åren. Uppfattningen var att de stora stegen uteblev precis som i Lögdeälven. Öringfisket var normaldåligt som det har varit de senaste 10 åren i älven.

Fiskedygn
Ca. 1843 fiskedygn 2017.

Elfiske
Bra tätheter.

Sjukdomsbilden
Ett fåtal döda laxar har observerats.

 

Lögdeälven
Säsongen

Fisket öppnade som vanligt 1 maj med ivriga fiskare i älven. De första laxarna fångades som normalt i andra halvan av maj. Mot månadsskiftet fångades ett fåtal riktig stora individer >120 cm. De stora stegen uteblev emellertid och fiskesäsongen efter lax har av många betraktats som medioker. Öringfisket var bra under stora delar av säsongen.

Fångster
Det finns ingen kännedom om antalet fångade och återutsatta laxar och öringar inom de tre fiskevårdsområdena längs Lögdeälvens laxförande sträckan.

Fiskedygn säsongen 2017
Finns ingen information att tillgå.

Elfiske
Bra tätheter.

Sjukdomsbilden
Ett fåtal döda laxar har observerats under säsongen vilka kan ha dött av många olika orsaker. Sportfiskare i älven uttryckte oro över ”svag” lax vid drillning och det fanns vissa som menade att symptomen liknade de som observerades under 90-talet då fisken upplevdes som svag vilket många har kopplat samman med hög andel M74. Ytterst få rapporter om död fisk har rapporterats under senhösten.

 

Moälven
Säsongen

Inga uppgifter om fisket i ån.

Fångster
Från de 16 FvO längs Moälven med biflöden finns idag ingen fångstrapportering. Enligt uppgifter så ska det ha fångats både lax och öring i älven under säsongen.

Fiskedygn under säsongen 2017
Finns ingen information att tillgå.

Uppvandringskontroll/elfisken
Uppgången 2017 beräknas till 48 lax och 54 öring. Då räknaren låg nere v23-25 så har vi inga siffor från den perioden. Observera att uppgången är från Utterån som är ett av tre flöden in i Moälven.
Vi har idag ingen säker räkning i de två övriga tillflöden. Prognosen är att vi har samma siffror för 2018. 
Elfiskeresultaten i linje med föregående år.

Sjukdomssituationen
Det har varit färre rapporter från älven än under fjolåret. Bara en handfull rapporter i år. Om det beror på färre sjuka laxar eller att folk efter älven "vant" sig vid död fisk är oklart. En god nyhet är att elfisket inte visat någon minskning i naturlek varken i huvudfåran eller i Utterån. Det betyder att fjolårets förekomst av laxsjukan inte påverkade lekresultatet. 

 

Ljungan
Säsong

Lågt vattenflöde under säsongen hittills. Sen uppgång och få laxar har rapporterats. Många havsöringar runt kilot har rapporterats vilket gör att medelvikten blir lågt. 
Det utmärkta harrfisket i Nedre Ljungan har blivit ännu populärare. Harrfisket har gynnats av det låga vattenståndet. 

Fångster
(fjolårets rapporterade fångster inom parentes). Siffrorna är preliminära.
Lax 53 st (102) medelvikt 5540 gram (5804)
Havsöring 840 st (710) medelvikt 1417 gram (1844)
Rapporteringsskyldigheten gäller för lax och havsöring. Rapporteringen är tillförlitlig. Ett visst mörkertal kan dock finnas.

Fiskedygn
Under tiden 1/3 - 14/10, är det ca. 6093 fiskedygn.

Uppvandringskontroll/elfiske
Ingen uppvandringskontroll i Nedre Ljungan.
Årets elfiske vecka 35 visar tyvärr på få fjolårslaxyngel. Normala värden för havsöringen.

Sjukdomssituationen
Ett stort antal sjuka och döda sikar har observerats under hösten. Även laxen och havsöringen har drabbats men i betydligt mindre omfattning än i fjol.

 

Testeboån
Säsongen
Två mycket viktiga händelser för Testeboåns framtid inträffade under 2017. Den ena är att det nu är klart att Strömsbro kraftverk, som ligger bara två kilometer från mynningen i Bottenhavet, kommer att stängas i februari 2018. Anledningen är att tillstånd saknas för kraftverket. Det innebär att ingen smolt kommer att huggas sönder i kraftverkets turbiner 2018, och lekvandrande lax och öring kommer inte luras upp i kraftverkets utloppskanal. Den andra mycket betydelsefulla åtgärden är att en samverkansorganisation för fiskevården i hela Testeboån vattensystem nu är under bildande.  

Fångster
Vårfisket resulterade i några tiotals övervintrade öringar. Det är ungefär samma resultat som de senaste åren. Ingen lax tycks ha fångats i Testeboån under 2017. Fångstrapporteringen är dock mycket bristfällig. Enligt fiskereglerna inom den del av Testeboån som idag hyser lax och havsvandrande öring ska all lax och öring återutsättas.

Fiskedygn säsongen 2017
Finns ingen information att tillgå.

Uppvandringskontroll/Elfiske
Uppvandringen av lax och öring kontrolleras med fiskräknare som är försedd med kamera. Första laxarna, och även de första öringarna, passerade fiskräknaren runt midsommar. Ungefär 60 laxar och 170 öringar har passerat fiskräknaren 2017. Det är nästan exakt lika många laxar och öringar som 2016. Årets elfisken visar på en markant minskning av lax 0+ jämfört med 2016. Av öring är tätheterna ungefär desamma som föregående år.

Sjukdomssituationen
Endast enstaka fiskar med mindre svampangrepp har observerats under säsongen.

 

Emån
Säsongen
Den gångna fiskesäsongen kan summeras upp som utmärkt på nedre delarna av
Emån. Dessvärre har fångsterna på sträckorna ovanför Karlshammar kraftverk
varit låga pga. att fisken de senaste höstarna haft problem med att hitta
laxtrappan och ta sig förbi kraftverket.

Fångster
Det har under säsongen fångats ungefär 750 öringar och 80 laxar. I maj och
juni fångades 5 blanklaxar och den största mättes till 107 cm. Höstfisket
var mycket bra periodvis och många stora öringar över 90 cm fångades. Den
största öringen mättes till 96 cm och den största laxen 122 cm.

Fiskedygn säsongen
Intresset för att fiska i Emån ökar. Dock finns i nuläget ingen statistik
för antalet sålda kort under säsongen.

Uppvandringskontroll/Elfiske
Det finns för tillfället ingen fiskräknare i Emån. Årets elfiske visar på
goda tätheter av öring och lax på sträckorna nedanför kraftverket Karlshammar. Uppströms Karlshammar var det färre öring-och laxungar jämfört med 2016.

Sjukdomssituationen
Sjuk havsöring och lax har observerats under slutet av september och
oktober. Mycket vatten gör det svårt att bedöma omfattningen i nuläget.

 

Mörrumsån
Säsongen
Ett lågvatten som inte skådats i mannaminne (tidvis under vattendomarnas minimitappning) höll i sig från föregående höst, genom vintern, våren och fram till slutet av fiskesäsongen 2017. När fisket startade under våren kunde flugfiskaren trots det kalla vattnet använda flytande eller mycket lätta linor. Premiär- och försäsongsfisket gick ändå över förväntan med tanke på vattennivån och den sjuklighet hos fisken som förekom under senhösten 2016. Våren var lång och fjolårsfisk fångades ända fram till andra veckan i maj. Det låga vattnet och en relativt sval start på maj månad gjorde laxfisket trögt. Första nystigna fisken landades 6 maj och blev också månadens tyngsta på 13,48 kg. Innan det riktigt tog sig kom ett nytt sjukdomsfrånfall i beståndet och flera nystigna laxar dog under juni månad. Sommaren bjöd på en del regn och under augusti och september steg och fångades en hel del små- och mellanlax. Regnet gjorde så småningom att länsstyrelsen vågade öppna för ett lite högre vattenflöde vilket fick stor effekt på såväl fiskvandring som fiske. Totalt togs 444 fiskar (lax och öring) under september månad. Fram till idag (25 oktober) syns betydligt färre fiskar med sjukdomssymptom eller svampangrepp än det gjorde i fjol vid samma tidpunkt.

Fångster
Totalt fångades 920 laxfiskar under säsongen 2017. 820 fiskar togs med fluga och 100 fiskar med spinn. Fångsterna fördelade sig enligt följande: 500 laxar (463 återutsatta och 37 landade), 263 öringar, varav 15 st var fenklippta, odlade öringar (230 återutsatta och 33 landade), 130 hybrider (107 återutsatta och 23 landade) samt 27 regnbågar varav alla landades. Totalt återutsattes 87,5% av fångsterna. Det blev totalt fler fångade laxar än i fjol, färre under maj månad, men betydligt fler i september. Trenden för havsöringen är tvärtom vikande, färre fiskar totalt än under något annat år under 2000-talet och dessutom på rekordlåga snittvikten 2,84 kg. Den svagt ökande trenden för hybrider i ån kan bero på att lågvatten, sjuklighet och varma lekmånader tränger samman öringar och laxar på specifika lekområden och att tiden för de olika arternas lek närmar sig varandra. Eftersom hybrider har en hög överlevnad även under år av sjukdomar har fiskare i Mörrumsån blivit bättre på att känna igen hybrider och journalför fångsten som hybrid och inte havsöring - vilket också bidrar till den höjda statistiken. Årets tyngsta invägda lax vägde 14,58 kilo och var 108 cm lång. Betydligt längre fiskar har fångats, men har också återutsatts, bl a en lax på 114 cm från pool 2 i september.
Tillförlitligheten av fångstrapporteringen i Mörrumsån är fortsatt hög.

Fiskedygn säsongen 2017
Vi räknar med att säsongen inneburit ca 7000 fiskedagar.

Uppvandringskontroll/Elfiske
Uppvandringskontrollen vid Mariebergs kraftverk, ca 1,5 mil uppströms mynningen visade den 20 oktober att drygt 1500 laxfiskar gått genom räknaren. Andelen lax som simmat igenom är något högre än öring. Hybridandelen av fiskarna som gått att artbestämma är i år ca 2%. Siffrorna är inte helt kompletta då vi hade ett par veckors driftstopp i räknaren under sommaren. Årets elfisken visar att både lax och öring lekt under 2016 trots fiskdödligheten. Just nu sitter vi med inrapporteringen och det är svårt att ge något exakt resultat. Glädjande är dock att elfisket på lokaler där återställningsåtgärder utförts har en mycket positiv utvecklingskurva. Återställda strukturer och död ved i vattnet gör underverk för återväxten av bland annat musslor, kungsfiskare och havsöring.

Sjukdomssituationen
Under säsongsöppningen och försäsongsfisket visade fångsterna tydligt hur få laxar och havsöringar som överlevt sjukligheten under föregående höst. Tendensen är att fler öringar och laxar fångas högt upp i systemet under tidig vår, vilket visar på att de friskare fiskarna orkar ta sig längre under sin vandring. Under maj och juni kom som tidigare nämnt ett större sjukdomsutbrott på stigande lax. Under sensommaren och nu fram till första halvan av oktober ser det bättre ut än under föregående år, men vi vet idag (25/10) inte hur utvecklingen blir under sen höst. Vi har för närvarande professor Lennart Balk från Stockholms Universitet hos oss för att vidare undersöka om sjuklighet och dödlighet i första hand orsakas av brist på vitaminet tiamin. Vi fick nu i oktober en glädjande hälsning från Havs- och Vattenmyndigheten som tackar för Kronolaxfiskets engagemang och meddelar att desjälva beslutat om ett större engagemang i miljö- och hälsorelaterad dödlighet hos laxen.