REMISSYTTRANDE - Kustfiskeregler efter lax

Östersjölaxälvar i samverkan har lämnat remissyttrande på HaV:s förslag till ändrade föreskrifter för kustfisket efter lax i Östersjön.

Med ett stort stöd från de svenska Östersjöälvarnas förvaltningsorganisationer för Havs- och Vattenmyndighetens fortsatt målmedvetna och ambitiösa arbete för att rädda och bygga upp landets populationer av vildlax så vill vi komma med några synpunkter som vi betecknar som viktiga för att uppnå målen om livskraftiga bestånd i våra befintliga likväl som våra potentiella laxälvar.

Sammanfattning
- Av föreslagen fördelning av lax till ICES delområde 31 om 18 000 laxar bör andelen vild lax inte överstiga 9 000 laxar.
- Dispenser för laxfiske innan den 17 juni i Västerbotten och Västernorrlands län ska under inga villkor ges.
- Fördelning av laxkvot till delområde 22 – 29 bör helt tas bort för att inte riskera att
påverka de svaga bestånden i Mörrumsån och Emån.
- All vild lax ska återutsättas i delområde 30.
- All vild öring ska återutsättas i delområde 30 och 31.
- Allt fiske med fast redskap avsett för lax efter att kvoten av lax är uppfiskad och fisket efter lax har stoppats ska förbjudas.
- En utredning av omfattning och gränsdragning av terminalområden bör utföras med syfte att minska bifångst och hantering av vild lax.

Läs remissvaret i sin helhet >>